INSTRUCŢIUNI PRIVIND CONDUITA ORGANIZAŢIONALĂ

Norme generale de conduită în cadrul companiei Arte Grup Print s.r.l.
 1. Personalul angajat are obligaţia de a asigura servicii de calitate pentru clienţi, prin implicarea activă în procesul de îmbunătăţire continuă și în transpunerea în practică a deciziilor şefilor ierarhici.
 2. In exercitarea funcţiei proprii, personalul angajat are obligaţia de a avea un comportament profesionist precum și de a asigura, în condiţii legale, transparența necesară în scopul câştigării și menţinerii încrederii clienţilor în integritatea, imparţialitatea și eficacitatea acţiunilor proprii.
 3. Angajaţii companiei au obligaţia, ca prin actele și faptele lor, să respecte reglementările legale în vigoare și să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor interne și legale, în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale.
 4. Personalul angajat are datoria de a apăra cu loialitate prestigiul companiei precum și de a se abţine de la orice faptă care poate produce prejudicii imaginii și intereselor companiei;
 5. Este interzis personalului angajat:
  • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătura cu activitatea companiei, cu politicile și strategiile aceasteia ori cu proiectele pe care aceasta le desfăşoară;
  • să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, să dezvăluie informaţiile la care are acces prin exercitarea atribuţiilor proprii de serviciu, daca aceasta ar aduce un prejudiciu intereselor companiei;
  • să acorde consultanța sau asistență, să desfăşoare activităţi pentru competitorii companiei utilizând datele și informaţiile la care are acces ca urmare a atribuţiilor proprii de serviciu.
 6. In activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor celorlați și de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale;
 7. In exprimarea opiniilor, personalul angajat trebuie sa aibă o atitudine conciliantă și să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.
 8. Personalul angajat neafiliat unor organisme sindicale are dreptul sa aleagă reprezentanţi care să-l reprezinte în negocierile colective și are obligaţia să transmită companiei numele reprezentanţilor. În cazul în care nu desemnează reprezentanţi, personalul angajat neafiliat va beneficia de drepturile și va exercita obligaţiile rezultate în baza negocierilor colective.
 9. Personalul angajat, în relaţiile de muncă, nu va proceda la nici o discriminare pe criterii de sex, vârstă, religie, rasă, castă, provenienţă socială, etnie, naţionalitate, apartenenţă la sindicate, afiliere politică, orientare sexuala sau alte caracteristici de ordin personal.
 10. Personalul angajat va aduce la cunoştinţa managementului companiei orice manifestări ale discriminărilor.
 11. Se interzice orice formă de exploatare a minorilor.
 12. Se interzice folosirea muncii forţate sau obligatorii :
  • ca măsură de constrângere sau de educaţie politică ori ca sancţiune la adresa persoanelor care au exprimat sau exprimă anumite opinii politice sau îşi manifestă opoziţia ideologică faţă de ordinea politică, socială sau economică stabilită;
  • ca metodă de mobilizare şi de utilizare a mâinii de lucru în scopul dezvoltării economice;
  • ca măsură de disciplină a muncii;
  • ca pedeapsa pentru participarea la greve;
  • ca măsură de discriminare rasială, socială, naţională sau religioasă.
 13. Se interzice utilizarea pedepselor corporale, abuzurilor verbale sau de orice natură.
 14. Angajaţii sunt obligaţi să adopte un comportament preventiv în scopul evitării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională.
 15. În cadrul companiei sunt stabilite și implementate politici care interzic consumul băuturilor alcoolice în timpul programului de lucru, respectiv prezentarea în stare de ebrietate la locul de muncă, precum și interzicerea fumatului în alte spații decât cele special amenajate, conform prevederilor legale în vigoare, iar angajaţii sunt obligaţi să respecte aceste politici.
 16. Angajaţii trebuie să isi asume responsabilitatea privind propria conduită în concordanță cu respectarea siguranţei și bunăstării mediului înconjurător.
 17. Personalul angajat, care reprezintă nemijlocit compania în relaţiile cu clienţii, furnizorii, subcontract, băncile, etc, are obligaţia să promoveze valorile companiei și o imagine pozitivă a acesteia care să susţină obiectivele ei strategice.
 18. Personalul angajat va avea o atitudine sobră, politicoasă, orientată spre nevoile colaboratorilor, având permanent în vedere interesele companiei.
 19. Personalului angajat îi este interzis să pretindă sau să accepte cadouri, favoruri, orice avantaje în relaţiile cu colaboratorii.
 20. Angajaţii companiei au obligaţia sa aibă, în cadrul relaţiilor de serviciu, unii fata de alţii, un comportament bazat pe respect, buna-credintă, corectitudine și amabilitate.
 21. Personalul angajat trebuie să adopte o atitudine imparţială și justificată în rezolvarea tuturor problemelor și conflictelor și să aplice principiul egalităţii de şanse și tratament.
 22. Angajaţii au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputaţiei și demnităţii celorlalţi (superiori, subordonaţi sau pe acelaşi nivel ierarhic) prin:
  • întrebuinţarea unor cuvinte jignitoare.
  • dezvăluirea aspectelor vieţii private.
  • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.
 23. În exercitarea atribuţiilor specifice funcţiilor de conducere, angajaţii societăţii au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea personalului din subordine.
 24. Angajaţii cu funcţii de conducere au obligaţia să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competentei pentru fiecare salariat din subordine și stabilească propunerile cele mai bune pentru subordonaţi și societate cu privire la promovare, recompense, programe individualizate de dezvoltare și instruire.
 25. Angajaţii cu funcţii de conducere au obligaţia de a nu favoriza sau defavoriza promovarea pe posturile vacante pe criterii neconforme (ex: legături de rudenie, afinitate, altele).
 26. Personalul angajat are obligaţia gestionarii cu simț de răspundere a bunurilor din patrimoniul companiei, să evite producerea oricărui prejudiciu comportandu-se ca un bun proprietar.
 27. Personalul angajat va utiliza, eficace și eficient, toate resursele puse la dispoziţie de companie, (echipamente, timp, bani, resurse umane, instrumente, soft-uri, ) numai în scopul ducerii la îndeplinire a obligaţiilor de serviciu convenite prin contractul individual de munca și fisa postului.
 28. Angajatii vor avea grijă să desfașoare doar activități legale evitând mita, promovând un mediu de afaceri etic lipsit de corupție sau orice altă practică ilegală.
 29. Angajatii trebuie instruiți cu privire la legile aplicabile și la cerințele de etică și standarde în afaceri ale clienților.
 30. Directorul general va fi însărcinat cu comunicarea cerințelor privind etica în afaceri, catre angajați, furnizori și clienti.
 31. Există un sistem confidențial de raportare a încălcărilor codului etic sub forma unei urne închise, plasată în zona de servire a mesei.